تاثیر فسفات در رنگ:

مقالات
 رنگ گوشت بستگی به حضور و واکنش شیمیایی دو رنگدانه دارد. میوگلوبین و هموگلوبین که پروتئین های حامل آهن می باشند. میوگلوبین در سطح برش خورده گوشت به صورت رنگدانه…

تاثیر فسفات در حالت اتصال

مقالات
زمانی که فسفات ها با نمک برای حل کردن میوزین اضافه می شوند به صورت ژل اتصال دهنده عمل می کنند. بعد از پخت، گوشت فرآوری شده می تواند به…

تاثیر فسفات در بهبود طعم

مقالات
 پلی فسفات ها از فاسد شدن و اکسید شدن چربی ها جلوگیری می کنند که در صورت عدم مصرف به تضعیف طعم گوشت های فرآوری شده منتهی می شود. پلی…