محصولات ما

دی سدیم فسفات آبدار

تری سدیم فسفات خشک

دی سدیم فسفات خشک

مونوسدیم فسفات

انواع فسفات های سفارشی

ریز مغذی های گیاهی

مونو و دی فسفیت پتاسیم

منوپتاسیم فسفات

تری سدیم آبدار

امروز با ما تماس بگیرید 09131850750
یا به آدرس info@mantalphosphate.com ایمیل بزنید